ความเคลื่อนไหว

“ศาสตราภิชาน เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง” ว่าที่ประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสคนใหม่

กรรมการนโยบายมีมติเลือก “ศาสตราภิชาน เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง” ว่าที่ประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสคนใหม่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กรรมการนโยบายที่ยังไม่ครบวาระร่วมกับ ว่าที่กรรมการนโยบายชุดใหม่ ที่เพิ่งได้รับการสรรหา ได้มีมติเลือก ศาสตราภิชาน เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นว่าที่ประธานกรรมการนโยบายคนใหม่ สืบต่อจาก รศ.จุมพล รอดคำดี ซึ่งกำลังจะหมดวาระในปลายเดือนกันยายนนี้

ศาสตราภิชาน เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งว่าที่กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครอง และพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จากกรรมการสรรหา 15 องค์กร ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

โดยมีผู้ที่ได้รับการสรรหาพร้อมกันนี้อีก 4 ตำแหน่ง คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ผศ.อนุสรณ์ ธรรมใจ และ ผศ.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายบุญเลิศ คชายุทธเดช และ นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง

หลังจากนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาจะได้ดำเนินการเสนอรายชื่อ ว่าที่กรรมการนโยบายใหม่ทั้ง 5 พร้อมชื่อว่าที่ประธานกรรมการนโยบาย ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง