ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ”

กรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย, รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย, นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม กรรมการนโยบาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด

ภายในงานจัดให้มีปาฐกถา 2 เรื่อง ได้แก่ “ความร่วมมือร่วมใจในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติสากล” โดย Mr.Noboru Sekiguchi อัครราชฑูต ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ “ความร่วมมือศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทยพีบีเอส และ United Nations Development Programme (UNDP) ในทศวรรษแห่งความร่วมมือร่วมใจรับมือภัยพิบัติสากล” โดย Ms.Shairi Mathur ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและผู้ประสานงานโครงการสึนามิ UNDP

นอกจากนี้จัดให้มีเวทีเสวนา “บทบาท ความคาดหวัง และปณิธานการสื่อสารเพื่อสังคมปลอดภัย” จากนักวิชาการและเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์บทบาทและความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติอย่างเป็นทางการ รวมถึงแสวงหาภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตื่นตัวในเรื่องสึนามิ

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย