ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายพบปะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ส.ส.ท.