ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมลงนามในปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวง ข่าวปลอม

กรรมการนโยบายร่วมลงนามในปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวง ข่าวปลอม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบายเป็นตัวแทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ลงนามในปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวง ข่าวปลอม ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพ 8 องค์กร ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดขึ้นที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส