ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงานเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง “สื่อสาธารณะกับการพัฒนา ประชาธิปไตย สร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม”

โดยมี รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ, นายไพโรจน์ พลเพชร, นายสุรพงษ์ กองจันทึก, นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย เข้าร่วมงานดังกล่าว การจัดเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะจัดขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นข้อมูลการผลิตรายการและขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป

จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร