ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 “ฮักแพง เบิ่งแญง คนอีสานสู่การจัดการตนเอง”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 "ฮักแพง เบิ่งแญง คนอีสานสู่การจัดการตนเอง"

เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง กรรมการนโยบาย ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายจัดการตนเองสู่ความมั่นคงทางอาหาร : กินดี ปลอดภัย ไทร้อยเอ็ด” ซึ่งเป็นกิจกรรมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดกิจกรรมตุ้มโฮมไทยพีบีเอส พบเพื่อนไทอีสาน ปีที่ 6 “ฮักแพง เบิ่งแญง คนอีสานสู่การจัดการตนเอง” เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการรับรู้สู่สาธารณะประเด็นการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายภาคประชาชนใน จ.ร้อยเอ็ด และคืนข้อมูลหลังการดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนเป็นการยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ วางแผนและออกแบบการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 ณ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด