ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องภาพลักษณ์ การยอมรับ และสิทธิความหลากหลายทางเพศ

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องภาพลักษณ์ การยอมรับ และสิทธิความหลากหลายทางเพศ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 คณะกรรมการนโยบาย เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและภาคีเครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศ เรื่อง ภาพลักษณ์ การยอมรับ และสิทธิความหลากหลายทางเพศ

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และใช้เป็นข้อมูลผลิตรายการและขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย