ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคใต้

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคใต้ “คนทุกข์ลุกขึ้นสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะสู่ภาคใต้แห่งความสุข ประจำปี 2561”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคใต้ “คนทุกข์ลุกขึ้นสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะสู่ภาคใต้แห่งความสุข ประจำปี 2561”

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นของผู้ชมและผู้ฟังต่อการให้บริการและการผลิตรายการของ ส.ส.ท. ตามบริบทและสถานการณ์ การรับฟังความคิดเห็นเข้มข้นรวมถึงการขยายเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ การพัฒนาข้อเสนอที่มีชีวิตด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่นยืน

จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคใต้ ณ โรงแรมราวดี ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช