ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผอ.ส.ส.ท. ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน

ผอ. ส.ส.ท. ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงาน 6 เดือนแรก กรรมการนโยบายสร้างมิติใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ผ่านช่วงการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งนี้คณะกรรมการนโยบายใช้หลักการและวิธีการประเมินที่ตกลงร่วมกันไว้เมื่อครั้งลงนามสัญญาจ้างกับผู้อำนวยการรวม 6 หัวข้อ ได้แก่

  1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร
  2. ผลการดำเนินงาน ขององค์กร
  3. พนักงานและวัฒนธรรมองค์กร
  4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
  5. ภาคีเครือข่ายและ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  6. คุณลักษณะของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

แต่เพื่อให้การประเมินมีความรอบด้านและคำนึงถึงการมีส่วนร่วม คณะกรรมการนโยบายจึงได้ขอให้กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ และทีมสนับสนุนงานผู้อำนวยการ ร่วมให้ความเห็นตามหัวข้อประเมินข้างต้นเป็นรายบุคคลโดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อใช้ประกอบการประเมินด้วย

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ผ่านช่วงการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายได้หารือร่วมกับผู้อำนวยการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและมองไปในอนาคต เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อภารกิจขององค์การ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายในทุกมิติ

รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายชุดนี้ซึ่งคัดเลือก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นสมัยที่สอง มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นของ รศ.ดร.วิลาสินี ที่จะนำพาสื่อสาธารณะแห่งแรกและแห่งเดียวในขณะนี้ให้บรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์การ ขณะเดียวกันหวังว่าจะได้นำข้อมูลข้อแนะนำจากกรรมการนโยบายและผู้ร่วมงาน ไปเป็นประโยชน์ในการการปรับปรุงและพัฒนางานของ ส.ส.ท. ต่อไป