ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นฯ

ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่ง เนื่องจากลาออก ตามมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน ได้แก่

  • นางเรืองรวี พิชัยกุล

อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • ผู้จัดการโครงการ / นักฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้อพยพอินโดจีน UNBRO องค์การสหประชาชาติ)
  • ที่ปรึกษาให้กับองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ (เจ้าหน้าที่ภาคสนามและล่ามสำหรับผู้อพยพอินโดจีน)
  • ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิเอเชีย
  • เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ บริหาร ดำเนินโครงการและติดตามประเมินโครงผลการให้ทุน (Grant) ในประเด็นการส่งเสริมประชาธิปไตยคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การสร้างสันติภาพและความขัดแย้ง
  • มีผลงานด้านสื่อโดยควบคุมและผลิตรายการโทรทัศน์ “สิทธิวิวาทะ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์สิทธิมนุษยชน จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554

ปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (Gender and Development Research Institute) ภายใต้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ทั้งนี้ ให้กรรมการนโยบายที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายผู้ซึ่งตนแทน คือ มีวาระดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 27 กันยายน 2563

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป