ความเคลื่อนไหว

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รดน้ำขอพรจากประธานกรรมการนโยบาย

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รดน้ำขอพรจากประธานกรรมการนโยบาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. นำสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รดน้ำขอพรจากรองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์