ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

กรรมการนโยบาย ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองศาสตราจารย์ วิทยา กุลสมบูรณ์ นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต โดยนิมนต์พระครูประคุณสรกิจและคณะสงฆ์ รวม 9 รูป จากวัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เจริญพระพุทธมนต์และเทศนา ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ส.ส.ท.