ความเคลื่อนไหว

ผอ. ส.ส.ท. ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณ 2565

ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ผ่านการประเมินตามสัญญาจ้าง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณ 2565

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.มีมติให้รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ผ่านการประเมินตามสัญญาจ้าง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณ 2565

ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 6 เดือน ผู้อำนวยการได้ผ่านการประเมินและผ่านการทดลองงานตามหลักเกณฑ์และหลักการที่กำหนด สำหรับการประเมินครั้งล่าสุดนี้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่ระบุให้มีการประเมินทุกสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ คณะกรรมการนโยบายยังคงใช้หลักการและวิธีการประเมินเดิมตามที่กำหนดไว้แนบท้ายสัญญาจ้าง รวม 6 ข้อ ได้แก่

  1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร
  2. ผลการดำเนินงานขององค์กร
  3. พนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร
  4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
  5. ภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน
  6. คุณลักษณะของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

โดยคณะกรรมการนโยบายได้ขอข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการบริหาร กลุ่มผู้อำนวยการสำนัก และกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ซึ่งร่วมให้ความเห็นเป็นรายบุคคลโดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อใช้ประกอบการประเมินด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 มีมติให้รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณ 2565 โดยคณะกรรมการนโยบายได้ประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการนโยบายและผู้ร่วมงานเสนอต่อผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนางานของ ส.ส.ท. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบายกล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องของรองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ที่จะนำพาองค์กรแห่งนี้ ในฐานะสื่อสาธารณะแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ให้ก้าวผ่านสถานการณ์ที่มีความท้าทายทั้งด้านอุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยี และมิติอื่น ๆ บรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์การได้อย่างราบรื่น