ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องความเหลื่อมล้ำของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นเรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ สื่อสาธารณะกับสังคมทางพหุวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อสาธารณะกับสังคมทางพหุวัฒนธรรม และให้ได้ข้อเสนอแนะต่อ ส.ส.ท. ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประเด็นสาธารณะ เสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างเครือข่ายและพื้นที่ทำงานร่วมกันในเชิงประเด็นพหุวัฒนธรรมร่วมกัน

จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมประชาธิปไตย ณ โรงแรมธาริน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่