ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวที “รู้จัก-เข้าใจไทยพีบีเอส กับภารกิจความเป็นสื่อสาธารณะ (Orientation)”

กรรมการนโยบาย ร่วมเวที “รู้จัก-เข้าใจไทยพีบีเอส กับภารกิจความเป็นสื่อสาธารณะ (Orientation)” จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย และนางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม กรรมการนโยบาย ร่วมเวที “รู้จัก-เข้าใจไทยพีบีเอส กับภารกิจความเป็นสื่อสาธารณะ (Orientation)” จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ในการนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนหลักการและแนวนโยบาย ส.ส.ท. ที่ใช้ประกอบการดำเนินงานใน ปี 2559 ด้วย