ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเสวนา “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562”

กรรมการนโยบายร่วมเสวนา "งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562"

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเสวนา “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ” โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย