ความเคลื่อนไหว

ผู้บริหาร ส.ส.ท. พบปะสานสัมพันธ์กับพนักงาน

คณะกรรมการนโยบายทั้งที่กำลังจะหมดวาระและที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับพนักงาน

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้มีข้อจำกัดในการพบปะกันแบบใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร ส.ส.ท.กับพนักงาน ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายมากขึ้น คณะกรรมการนโยบายทั้งที่กำลังจะหมดวาระและที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับพนักงานทุกระดับ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ แม้จะมีการตั้งหัวข้อการพูดคุยว่าเป็นเรื่องอนาคตขององค์การที่กำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน สืบเนื่องจากภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนและเทคโนโลยีสื่อสารที่ปรับอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนทางสังคมมิติต่าง ๆ แต่ผู้บริหารก็ยินดีตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงาน

 

บรรยากาศของการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นดำเนินไปด้วยดี โดยพนักงานต้องการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้ให้มากขึ้น นอกจากจะทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมในฐานะ “คนอยู่บ้านเดียวกัน” แล้ว ยังทำให้พนักงานได้รับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การและเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งสามารถหารือสื่อสารกับผู้บริหารได้โดยตรงอีกด้วย

 

ซึ่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ได้แจ้งกับพนักงานว่าฝ่ายบริหารมีแผนการสื่อสารกับพนักงาน โดยจะจัดเวทีผู้บริหารพบพนักงานไตรมาสละครั้ง โดยให้คณะกรรมการสมาพันธ์และสำนักทรัพยากรมนุษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพ นอกจากนั้น จะจัดเวทีการพูดคุย (Dialogue) ระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้บริหารระดับกลางสองเดือนครั้ง และจะปรับพื้นที่ห้องสมุดเป็นพื้นที่ในการคิด เชิงออกแบบเพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หรือ Design Thinking เพื่อเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) ร่วมกัน

 

รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย เห็นด้วยกับฝ่ายบริหารอย่างยิ่งที่จะจัดเวทีผู้บริหารพบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพราะเชื่อมั่นว่าการสื่อสารเป็นกลไกที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ดีเช่นสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะจะทำให้พนักงานรับรู้ข้อมูลและความเป็นไปขององค์การอย่างถูกต้อง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาขององค์การ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของที่จะร่วมพัฒนาองค์การให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ค่ำวันเดียวกันนั้น ส.ส.ท.ได้จัดงาน “ด้วยปีกแห่งรัก จากใจไทยพีบีเอส” แสดงมุทิตาจิตแก่กรรมการนโยบายที่หมดวาระ คือ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ,นายชัยรัตน์ แสงอรุณ, รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร และ นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ

 

พร้อมทั้งต้อนรับกรรมการนโยบายใหม่ 4 คน ซึ่ง 2 ใน 4 เป็นคนเดิมที่ได้รับการสรรหากลับเข้ามาอีกครั้งคือ นายจักร์กฤษและรองศาสตราจารย์ธีรภัทร ส่วนผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายสมัยแรกอีก 2 คน คือ นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ และรองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง