ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานเวทีการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยศตวรรษที่ 21

กรรมการนโยบายร่วมงานเวทีการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมงานเวทีการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและสื่อสารแนวคิดด้านการเมืองที่มีต่อการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21

โดยเฉพาะในด้านหลักคิดและกระบวนทัศน์ด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับกระบวนการสร้างเป้าหมายร่วมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านต่าง ๆ ของประเทศ

จัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย