ความเคลื่อนไหว

ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 ตำแหน่ง

ด้วยคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จะมีตำแหน่งวางลง จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ

  • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งแทนตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายที่ว่างลง ซึ่งมีวาระเหลืออยู่ถึงวันที่ 27 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีผลงาน หรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

2.1  มีสัญชาติไทย
2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
2.3  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสุจริต
2.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความ สามารถ
2.5  ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
2.6  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือ ถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
2.7  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
2.8  ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ


การสมัครและการเสนอชื่อบุคคล

1.  กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบสมัครที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบสมัครภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

2.  กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา ผู้เสนอชื่อสามารถขอรับใบคำขอเสนอชื่อจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบคำขอเสนอชื่อที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้เสนอชื่อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบคำขอเสนอชื่อภายหลังวันที่กำหนดไว้ให้ถือว่าสิ้นผล

3.  คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 หรือ ตามกำหนดวัน เวลาที่คณะกรรมการสรรหาจะแจ้งให้ทราบ


วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ

1.  การยื่นด้วยตนเอง ให้ยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 18.00 น. (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชั้น 4 อาคารอำนวยการ [แผนที่]

2.  การยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์ ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องมาถึงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. (ใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาตามข้อนี้ให้ถือว่าสิ้นผล)


เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร/เสนอชื่อ

1. กรณีสมัครด้วยตนเอง

1.1  ใบสมัครเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 ชุด
1.2  แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลด) จำนวน 2 ชุด
1.3  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
1.4  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
1.5  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
1.6  หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 2 ชุด
1.7  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 2 ชุด

2. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา

2.1  ใบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 ชุด
2.2  หนังสือยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) จำนวน 2 ชุด
2.3  แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบใบคำขอเสนอชื่อ (ดาวน์โหลด) จำนวน 2 ชุด
2.4  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2.5  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
2.6  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
2.7  หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 2 ชุด
2.8  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 2 ชุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2790-2000 ต่อ 2142 ,2143
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 18.00 น.
email : BOGSelection@thaipbs.or.th