ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ร่วมประชุมและบรรยายหัวข้อ “นโยบายของ ส.ส.ท.เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง”

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ร่วมประชุมและบรรยายหัวข้อ “นโยบายของ ส.ส.ท.เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง” ในเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น ๖ ประการ ตามบริบทของพื้นที่ “กลุ่มสุขภาวะคุณภาพชีวิตในเรื่องสุขภาวะสังคมเมือง” ส่วนภูมิภาคกรุงเทพและปริมณฑล ปี ๒๕๖๐ จัดโดยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ณ อาคารสยาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)