ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ภูมิภาคใต้ ตอนบน

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส.ส.ท.ยุค 4.0” และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชมเข้มข้น ภูมิภาคใต้ตอนบน ประจำปี พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส.ส.ท.ยุค 4.0” และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชมเข้มข้น ในการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น ภูมิภาคใต้ตอนบน ประจำปี พ.ศ.2560 จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ตอนบน ณ ห้องบรรณานุกรม ชั้น 5 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว (ร้านหนังสือเดอะบุ๊คส์) 132 ถ.เยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเมือง จังหวัดภูเก็ต