ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายมุ่งบูรณาการ บริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ และธรรมาภิบาล เพื่อให้ ส.ส.ท.ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้เชิญคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน แบบบูรณาการเชิงรุก ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ตามหลัก GRC เพื่อขับเคลื่อนองค์การไปสู่การบริหารแบบบูรณาการอย่างมีคุณค่าและมีคุณธรรม

ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อ เทคโนโลยี และสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความคาดหวังที่ต้องการเห็น ส.ส.ท.เติบโตอย่างยั่งยืนและโปร่งใส สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ดี มีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้เชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและประเมินผล และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ได้แก่ ดร.บัณฑิต นิจถาวร, ศาสตราจารย์, ดร.ปราณี ทินกร, นายยุทธ วรฉัตรธาร, รองศาสตรจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์, ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, ดร.มานะ นิมิตรมงคล, นางเมธินี เทพมณี และนายสุธรรม ส่งศิริ มาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน แบบบูรณาการเชิงรุก ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ตามหลัก GRC (Governance, Risk and Compliance) เพื่อขับเคลื่อนองค์การไปสู่การบริหารแบบบูรณาการอย่างมีคุณค่าและมีคุณธรรม

ที่ประชุมพบว่า ขณะนี้ประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ ส.ส.ท.ในอนาคต มีด้วยกัน 3 เรื่อง คือ

  1. การบูรณาการทำงานร่วมกันในส่วนต่าง ๆ ของส.ส.ท. เพื่อผลักดันแผนงาน
  2. โครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นสังคมและการเมือง
  3. ความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แถลงว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า องค์การของเราจะต้องเน้นการบริหารความเสี่ยงที่รอบด้านมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการป้องกันและหามาตรการในการลดความเสี่ยง ขณะเดียวกันความเสี่ยงที่ค้นพบจะเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบป้องกันและเสริมสร้างประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดการประชุมร่วมลักษณะนี้จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในทุก 6 เดือน