ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบายของ ส.ส.ท.ที่เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบายของ ส.ส.ท.ที่เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง” ในเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ และตามบริบทของพื้นที่ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 “กลุ่มสุขภาวะคุณภาพชีวิต ในเรื่องสุขภาวะสังคมเขตเมือง” ครั้งที่ 2 จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ห้องประชุมชั้น 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี