ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบาย ประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการนโยบาย ประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.)

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคาร A ไทยพีบีเอส เพื่อพัฒนาความร่วมมือที่ดี และประสานงานกัน ตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา 49 วรรคสาม ที่กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบการเงิน และการปรับปรุงทบทวนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน