ความเคลื่อนไหว

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับรางวัลประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล "ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่นำเสนอกิจกรรมเป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 4 รายการ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี, รายการใจเท่ากัน, รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร และละครหมอหงวน…แสงดาวแห่งศรัทธา ในงานรับรางวัล “ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559” ครั้งที่ 10 โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2559 จัดโดยกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ AB โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

งานพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ที่ประกอบคุณงามความดีด้วยการดูแลช่วยเหลือสังคม และเพื่อส่งเสริมเจตคติบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ “ประชาบดี” หมายถึง เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นบุตรของ พระพรหม ซึ่งเป็นผู้ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนด้วยความเมตากรุณา โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนแต่อย่างใด กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงนำชื่อของเทพประชาบดีมาใช้เป็นชื่อของรางวัลที่มอบให้บุคคล องค์กร และสื่อ ที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่สังคม