ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบาย ร่วมการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่3/2559

การประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่3/2559 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน

วันนี้ (14 ธันวาคม 2559) นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม, นายไพโรจน์ พลเพชร และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่3/2559 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการการ, คณะกรรมการนโยบาย, คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. และสำนักที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหารือข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2560 ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร