ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักบริหารกิจการ

คณะกรรมการนโยบายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักบริหารกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักบริหารกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน กับนายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ และทีมงาน