ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาสื่อใหม่

คณะกรรมการนโยบายได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน กับนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ และทีมงาน