ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิศวกรรม

คณะกรรมการนโยบายพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิศวกรรม โดยมีนายกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงาน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิศวกรรม โดยมีนายกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายมีข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารเข้าถึงสื่อทุกรูปแบบของไทยพีบีเอสอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านเทคนิคแก่ผู้รับชมรับฟัง พร้อมทั้งสรุปบทเรียนการทำงานเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง