ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายมอบรางวัล BOG Awards 2559

คณะกรรมการนโยบาย ได้ตัดสินและมอบรางวัล BOG Awards ประจำปี 2559

รางวัล BOG Awards ประจำปี 2559 เป็นรางวัลที่คณะกรรมการนโยบายตั้งขึ้น เพื่อมอบให้ทีมงานที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานให้ ส.ส.ท. ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งมีแนวคิดในการมอบรางวัลให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ของ ส.ส.ท.ในปี 2559 โดยแบ่งประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลด้านข่าวและรายการที่มีพัฒนาการโดดเด่น
2. รางวัลด้านการขับเคลื่อนทางสังคม
3. รางวัลด้านงานสนับสนุนภารกิจขององค์การดีเด่น
4. รางวัลพนักงานผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 คณะกรรมการนโยบาย ได้ตัดสินและมอบรางวัล BOG Awards ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 5 รางวัล ได้แก่
1. รายการ “ภูมิภาค 3.0” ได้รับรางวัลประเภทรางวัลด้านข่าวและรายการที่มีพัฒนาการโดดเด่น
2. โครงการ “แสงจากพ่อ” ได้รับรางวัลด้านการขับเคลื่อนทางสังคม
3. ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ได้รับรางวัลด้านงานสนับสนุนภารกิจขององค์การดีเด่น
4. นายโกวิทย์ บุญธรรม ได้รับรางวัลพนักงานผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
5. นายธนพล เลิศธนาผล ได้รับรางวัลพนักงานผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

ทังนี้ คณะกรรมการนโยบายขอขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ