ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิทัศน์สื่อใหม่และการปรับตัวของไทยพีบีเอส

คณะกรรมการนโยบายร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อใหม่และการปรับตัวของไทยพีบีเอส”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการนโยบายร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อใหม่และการปรับตัวของไทยพีบีเอส” โดย ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะปัจจุบันภูมิทัศน์สื่อมีการเปลี่ยนแปลง มีรูปแบบหลายหลาย ผู้บริโภคจึงมีโอกาสเข้าถึงช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น รวมถึงสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ให้ข้อคิดเห็นว่า ไทยพีบีเอสควรศึกษาและรับรู้การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อและปรับปรุงแนวทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับแนวทางสื่อใหม่ ให้สามารถสื่อสารเนื้อหาได้ครบถ้วนในทุกรูปแบบสื่อ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคสื่อกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง