ความเคลื่อนไหว

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการนโยบายฯ ในราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรณสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคล จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แทนตำแแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ

ด้านบริหารจัดการองค์กร
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม