ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในแต่ละด้านเพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีรายนามดังต่อไปนี้

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เวลาแสดงวิสัยทัศน์
1 รศ.จุมพล  รอดคำดี 09.30 – 09.45 น.
2 นายโชติวิทย์  ธนวัฒน์สรธัญ 09.45 – 10.00 น.
3 รศ.ดร.ณรงค์  เพชรประเสริฐ 10.00 – 10.15 น.
4 นายประพันธ์ บุณยเกียรติ 10.15 – 10.30 น.
5 นพ.วิชัย  โชควิวัฒน 10.30 – 10.45 น.
6 ดร.วีรชัย  กู้ประเสริฐ 10.45 – 11.00 น.
7 นางสุวรรณา  บุญกล่ำ 11.00 – 11.15 น.

 

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุนชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เวลาแสดงวิสัยทัศน์
1 นายจอน  อึ้งภากรณ์ 12.30 – 12.45 น.
2 นายชัยรัตน์  แสงอรุณ 12.45 – 13.00 น.
3 นายนิมิตร์  เทียนอุดม 13.00 – 13.15 น.
4 นายพิเชฏฐ  พัฒนโชติ 13.15 – 13.30 น.
5 นายไพโรจน์  พลเพชร 13.30 – 13.45 น.
6 นางรัศมี  เผ่าเหลืองทอง 13.45 – 14.00 น.
7 นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข 14.00 – 14.15 น.
8 รศ.วิทยา  กุลสมบูรณ์ 14.15 – 14.30 น.
9 นางอรุณี  ลิ้มมณี 14.30 – 14.45 น.

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามเวลาที่ระบุข้างต้น คนละไม่เกิน 15 นาที เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุนชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(1) แนะนำตนเองพร้อมกับแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านที่สมัคร
(2) แสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย ส.ส.ท.
(3) ตอบคำถามหลักตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และเลือกคำถามอีก 1 คำถาม เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย
(4) ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์หรือข้อมูลอื่นประกอบการนำเสนอ

ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่สามารถแสดงตน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวัน เวลาที่ระบุไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นสละสิทธิ์การขอรับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการนโยบาย
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้วินิจฉัยและต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ และให้ถือเป็นที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสาร