ความเคลื่อนไหว

ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง

ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่ง เนื่องจากลาออก

คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งแทนตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายที่ว่างลง ซึ่งมีวาระเหลืออยู่ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย

 1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีผลงานหรือ
  เคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
  (3) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสุจริต
  (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  (5) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  (6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
  (7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ ถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
  (8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

วิธีการยื่นใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ

 • การยื่นด้วยตนเอง

สามารถยื่นใบสมัคร/ใบคำขอเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 18.00 น. (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชั้น 4 อาคารอำนวยการ

 • การยื่นทางไปรษณีย์

สำหรับการยื่นใบสมัคร/ใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์ ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อดังกล่าวจะต้อง มาถึงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น.

 

หมายเหตุ : ใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาตามข้อนี้ให้ถือว่าสิ้นผล

 

คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559

—————————————-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2790-2000 ต่อ 2142 ,2143
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 18.00 น.
email : BOGSelection@thaipbs.or.th