ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2551  คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงได้คัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559  มีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เวลาแสดงวิสัยทัศน์
1 นพ.ชาตรี                เจริญศิริ 10.00 – 10.15 น.
2 นายสุรพงษ์            กองจันทึก 10.15 – 10.30 น.

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตามเวลาที่ระบุข้างต้น คนละไม่เกิน 15นาที เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

(1)  แนะนำตนเองพร้อมกับแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านที่สมัคร
(2)  แสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย ส.ส.ท.
(3)  ตอบคำถามหลักตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และเลือกคำถามอีก 1 คำถาม เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย
(4)  ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์หรือข้อมูลอื่นประกอบการนำเสนอ

ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่สามารถแสดงตน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวัน เวลาที่ระบุไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นสละสิทธิ์การขอรับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการนโยบาย
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้วินิจฉัยและต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ และให้ถือเป็นที่สุด