ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีวิชาการ “เรื่องหลักการความโปร่งใสและตรวจสอบได้กับธรรมาภิบาลองค์การ”

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีวิชาการ “เรื่องหลักการความโปร่งใสและตรวจสอบได้กับธรรมาภิบาลองค์การ” เพื่อกระตุ้นให้มีการนำหลักการธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายเข้าร่วมเวทีวิชาการ “เรื่องหลักการความโปร่งใสและตรวจสอบได้กับธรรมาภิบาลองค์การ” ซึ่งจัดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานตามแผนการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลองค์การ เพื่อกระตุ้นให้มีการนำหลักการธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน