ความเคลื่อนไหว

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 คน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแล้ว

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแล้ว แต่เนื่องจากมีกรรมการนโยบายบางส่วนพ้นจากตำแหน่งจึงจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคคล เพื่อทำหน้าที่แทน ทั้งในส่วนของกรรมการนโยบายที่ลาออกแล้ว และกรรมการนโยบายที่ครบวาระตำแหน่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคล จำนวน 6 คน เป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

ด้านบริหารจัดการองค์กร

  1. รศ.จุมพล รอดคำดี                     ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ         กรรมการ

ดาวโหลดไฟล์ ด้านบริหารจัดการองค์กร (pdf)

ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นฯ

  1. นายพิเชฎฐ พัฒนโชติ                      กรรมการ
  2. นายไพโรจน์ พลเพชร                      กรรมการ
  3. รศ.ดร.เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์  กรรมการ 
  4. นายสุรพงษ์ กองจันทึก                    กรรมการ

ดาวโหลดไฟล์ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นฯ (pdf)

ทั้งนี้ประธานกรรมการนโยบาย และกรรมการนโยบายที่ได้รับตำแหน่งลำดับที่ 1 – 5 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้กรรมการนโยบายที่ได้รับตำแหน่งลำดับที่ 6 มีวาระดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561