ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมพนักงาน

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมพนักงานสำนักโทรทัศน์และวิทยุ สำนักข่าว และศูนย์พัฒนาบริการเนื้อหาข่าวและรายการ

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมพนักงานสำนักโทรทัศน์และวิทยุ สำนักข่าว และศูนย์พัฒนาบริการเนื้อหาข่าวและรายการ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมพนักงานสำนักโทรทัศน์และวิทยุ สำนักข่าว และ ศูนย์พัฒนาบริการเนื้อหาข่าวและรายการ เพื่อรับทราบโครงสร้างสำนักและแนวทางการทำงานตามนโยบายและแผนบริหารกิจการของ ส.ส.ท. รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน