ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

คณะกรรมการนโยบายร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่างและกองบรรณาธิการร่วมเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรัตนราตรี โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รศ.จุมพล รอดคำดี, รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์, นายไพโรจน์ พลเพชร และนายสุรพงษ์ กองจันทึก คณะกรรมการนโยบาย ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่างและกองบรรณาธิการร่วมเหนือล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นชาวนาภายใต้การทำงานร่วมกันกับกองบรรณาธิการร่วมเหนือตอนล่าง

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวถึงนโยบายของกรรมการชุดใหม่ ปี 2560 มุ่งหวังให้ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะ ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วม มีการบูรณาการเนื้อหา และขยายฐานการรับฟัง ตลอดจนให้ความสำคัญกับสื่อใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ ที่เน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาให้ไทยพีบีเอสทำหน้าที่ห้องเรียนของสังคม มีการเก็บฐานข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสื่อสารเพื่อสันติภาพ เพื่อให้สังคมเกิดสันติสุข

จากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำเป็นช่วงการสูญเสียของชาวนา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไทยพีบีเอสได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และมีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับเป้าหมายในการขับเคลื่อนและการนำเสนอข่าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่สามารถดำเนินการโดยใช้สื่ออย่างเดียวได้ ดังนั้น เวทีการทำงานร่วมกัน ในรูปแบบของ “กองบรรณาธิการร่วมภาคเหนือตอนล่าง” จึงต้องมีเป้าหมายร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม