ความเคลื่อนไหว

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ร่วมเวทีแนะนำการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่าง

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ร่วมเวทีแนะนำการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ในเวทีแนะนำการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่าง มีการแลกเปลี่ยน จัดเวทีตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รับฟังความคิดเห็นสมาชิกสภาผู้ชมฯ แกนประสาน ประชาสังคม และนักวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนมาหลายเวที ทั้งเวทีกลุ่มรายการ เวทีประเด็น มีการสะท้อนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เวทีสมัชชาสภาผู้ชมฯ ที่มีความเข้มข้น มีทิศทางในการทำงานร่วมกัน อย่างหลากหลายของคนในพื้นที่ มีประเด็นร่วมกันในเรื่อง “ชาวนาในยุคเปลี่ยนผ่าน” เป็นแนวทางในการสื่อสารกับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย กล่าวถึงแนวคิดในการสื่อสารว่า “ไทยพีบีเอสคือสื่อสาธารณะ ทำอย่างไรที่จะใช้สื่อสาธารณะ ในเรื่องการขยายฐานผู้ใช้บริการ เรามีทรัพยากร มีช่องทางการสื่อสาร ดังนั้น นอกจากการสะท้อนความคิดเห็นแล้ว อยากให้ช่วยกันใช้บริการช่องทางต่างๆ ของไทยพีบีเอส ซึ่งทุกคนสามารถให้ความเห็นได้ทุกเรื่อง เพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกัน”