ความเคลื่อนไหว

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ประชุมหาแนวทางการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่าง

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ประชุมหาแนวทางการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่าง ในการขับเคลื่อนประเด็นชาวนาภายใต้การทำงานร่วมกันกับบรรณาธิการร่วม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ในเวทีการขับเคลื่อนประเด็นชาวนาภายใต้การทำงานร่วมกันกับบรรณาธิการร่วม จากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำเป็นช่วงการสูญเสียของชาวนา ไทยพีบีเอสได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีการรวบรวมประเด็นเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนต่อไป รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย กล่าวว่า “วันนี้ ไทยพีบีเอสควรจะทำเรื่องข้าวให้ต่อเนื่อง ทำให้สื่อสาธารณะเป็นโรงเรียนของสังคม ส่งเสริมความรู้เรื่องข้าว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้ซื้อ จัดระบบการเรียนรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ขณะนี้เห็นได้ว่ามีเรื่องราวที่สามารถนำเสนอต่อสังคมได้มากมาย”