ความเคลื่อนไหว

นายไพโรจน์ พลเพชร ร่วมเวทีการขับเคลื่อนประเด็นชาวนาภายใต้การทำงานร่วมกันกับบรรณาธิการร่วม

นายไพโรจน์ พลเพชร ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่างและกองบรรณาธิการร่วมเหนือล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นชาวนาภายใต้การทำงานร่วมกันกับกองบรรณาธิการร่วมเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 นายไพโรจน์ พลเพชร ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่างและกองบรรณาธิการร่วมเหนือล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นชาวนาภายใต้การทำงานร่วมกันกับกองบรรณาธิการร่วมเหนือตอนล่าง จากสถาณการณ์ราคาข้าวตกต่ำ มีการรวบรวมประเด็นเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการรนโยบาย กล่าวว่า ”เป็นเรื่องสำคัญที่สังคมจะได้เรียนรู้เรื่องข้าว ต้องตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้ได้ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้าวอย่างแท้จริง ดังนั้น ควรมีเป้าหมายรูปธรรมตั้งประเด็นร่วมกันทั้งประเทศ เมื่อมีการรณรงค์ขับเคลื่อนทางสังคม สื่อจึงจะนำไปสื่อสารต่อสาธารณะต่อไปได้”