ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักรายการ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักรายการ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักรายการ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน