ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง ความถูกต้อง เที่ยงตรง

กรรมการนโยบาย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง ความถูกต้อง เที่ยงตรง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ ประธานคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและกรรมการนโยบาย พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง ความถูกต้อง เที่ยงตรง

ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ และนายพิภพ พาณิชภักดิ์ มาร่วมให้แนวคิด และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของพนักงาน ส.ส.ท. ภายใต้กรอบจริยธรรม ผ่านการเล่าเรื่อง กรณีศึกษาและร่วมกันตีความอันจะนำไปสู่การถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจง่ายต่อไป