รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
(กรรมการนโยบาย)
เป้าหมาย

“ต้องการเห็น ส.ส.ท. เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่ประชาชนศรัทธา และรู้สึกเป็นเจ้าของ”

ขณะเดียวกันคนทำงานก็ภาคภูมิใจและมีความสุข ไม่ใช่อยู่กันไปวัน ๆ แบบประชาชนไม่ไยดี พนักงานก็หนีหาย

ภูมิทัศน์สื่อกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน ส.ส.ท.ไม่อาจทำตัวเป็น “ทองไม่รู้ร้อน” ต่อสถานการณ์ใหม่นี้ได้ โดยเฉพาะหากไม่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและตอบสนองสังคมไทยทุกระดับได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็อาจถูกตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรที่จะต้องให้งบประมาณถึงสองพันล้านบาทกับองค์กรสื่อสาธารณะแห่งนี้ การที่จะรักษาและทำให้องค์กรได้รับความศรัทธาจากสังคมจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญ

ท่ามกลางกระแสปฏิรูปในสังคมไทยปัจจุบัน ด้านหนึ่ง ส.ส.ท.จำเป็นที่จะต้องปฏิรูปองค์กรให้มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการตรวจสอบที่สำคัญขององค์กรสื่อสาธารณะก็คือการตรวจสอบจากประชาชน ขณะที่อีกด้านหนึ่งคือการปฏิรูปบุคลากรอันเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ให้บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกของคนทำสื่อสาธารณะและมีจรรยาบรรณ

ด้วยปัจจัยเหล่านี้นี่เองที่จะทำให้ ส.ส.ท.มีเกราะป้องกันอันวิเศษ ที่จะทำให้พ้นวิกฤตศรัทธาทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรได้

ประวัติ
  • เกิดวันที่ 17 เมษายน 2498
ประวัติการศึกษา
  • Special Student: The Annenberg School Of Communications, University of Pennsylvania, U.S.A.
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์
  • ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว สื่อสิ่งพิมพ์
  • ผู้ผลิตรายการ สถานีวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย ประจำกรุงลอนดอน
  • ผู้อำนวยการโครงการวิทยุผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการบริษัทอิเล็คทรอนิค มีเดีย จำกัด
  • ทำงานที่บริษัทกรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จำกัด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
  • คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันและที่ปรึกษาด้านมัลติมีเดีย
  • ปัจจุบัน เป็นนักสื่อสารมวลชนอิสระ