รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
(กรรมการนโยบาย)
ประวัติ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์
 • มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในวิชาชีพสื่อมายาวนาน ผ่านงานระดับชาติทั้งการจัดทำ รธน. และการปฏิรูปเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติงานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส
 • ฉับไวต่อข่าวและสถานการณ์
 • จบปริญญาโทคณะพัฒนาสังคม ตรงกับคุณสมบัติที่สมัคร
 • เชี่ยวชาญด้านการเมือง สังคม
 • เป็นนักสิทธิมนุษยชน รักเสรี รักความเป็นธรรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สนับสนุนการทำงานแบบเครือข่าย การมีส่วนร่วม
 • มุ่งมั่นตั้งใจจะร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 • คำนิยม หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก ซองขาวหนังสือพิมพ์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ มติชน-บทกวี พจนกถา นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด เขียนให้นายบุญเลิศ ช้างใหญ่-คชายุทธเดช พ.ศ.2539
 • นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ ขณะทำงานหนังสือพิมพ์ มติชน 32 ปี (2521-2554) ทำข่าว สัมภาษณ์ เขียนข่าว เขียนบทนำ บทวิเคราะห์
 • เป็นสมาชิกสภาร่าง รธน. (ส.ส.ร.) 2540 เป็น 1 ใน 99 ส.ส.ร. มีนายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประธาน รธน. นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมมาธิการยกร่าง รธน.
 • เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 2557-2558 เป็น 1 ใน 250 สปช. / ได้รับการโปรดเกล้าในฐานะเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนไปจัดทำแผนปฏิรูปเสนอรัฐบาล
 • เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รับคำร้องเพื่อแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรม
 • เป็นวิทยากรไปออกรายการทีวี วิทยุและการสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ
 • มีผลงานเขียนหนังสือเล่มเกี่ยวข้องกับการเมือง ปชต. สังคม วัฒนธรรม สื่อ ฯลฯ
 • ขึ้นเวทีอภิปราย “4 ปี Thai PBS สื่อสาธารณะกับความคาดหวังของสังคม”
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาและเกียรติบัตร
 • เป็นพิธีกรรายการ “คนไทย..ไม่ทิ้งกัน”, “เสียงปฏิรูป”
 • เขียนหนังสือเล่ม (พ็อกเก็ตบุ๊ก) “วาทกรรม กำมะลอ”, “สงครามสื่อ สงครามกลางเมือง”
 • เป็นที่ปรึกษา สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในด้านสื่อและอื่น ๆ