รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
รศ. ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร
(กรรมการนโยบาย)
เป้าหมาย

เป้าหมายสูงสุดของการทำงานในตำแหน่งกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะ แห่งประเทศไทย คือการสร้างสถาบันหลักทางด้านสื่อสารมวลชน ที่ยังประโยชน์ให้กับ ประเทศชาติและประชาชน สามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้คนทุกภาคส่วนในสังคม เป็นองค์กรที่ได้รับ “ความศรัทธา” จากประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐบาล เฉกเช่น BBC หรือ NHK ซึ่งความศรัทธานี้จะเป็นเกราะคุ้มภัยให้องค์การฯในภาวะที่เผชิญ ความยากลำบาก โดยอาศัย ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อน

ปัจจัยภายในได้แก่ ทิศทางขององค์กรและบุคลากร มีระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีบรรยากาศและเครื่องมือในการทำงานที่ดี มีระบบการประเมิน บนฐานคุณธรรม มีผลตอบแทน ที่เหมาะสมเป็นธรรม

ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารและไอที เพื่อการพัฒนา การช่วยเหลือภาคประชาสังคม และประชาชน รวมไปถึงปัจจัยทางด้านการเมือง ต้องเป็นผู้นำ ในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและไอที เพื่อสร้างสื่อสาธารณะ ที่แท้จริง ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดำเนินการภายใต้ความศรัทธาของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นและ ภูมิปัญญาไทยโดยใช้กลไกธรรมาภิบาลการเงิน เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเครือข่ายองค์กรต่างๆเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development) สร้างสังคมอุดมปัญญาที่มีรากฐานบนเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation Economy) ที่แท้จริง

ประวัติ
  • 8 ธันวาคม 2508
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขา Information Processing จาก Tokyo Institute of Technology
  • ปริญญาเอก สาขา Information Processing จาก Tokyo Institute of Technology
ประสบการณ์
  • กรรมการจัดทำแผนบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
  • กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ด้านบริหารจัดการองค์กร
  • กรรมการอิสระ บมจ.อสทม.
  • อนุกรรมการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัลของประเทศไทย
  • เคยทำงานกับหน่วยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Sony, NHK และ NICT ประเทศญี่ปุ่น