รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
(กรรมการนโยบาย)
เป้าหมาย

ดำเนินการให้ ส.ส.ท. ผลิตรายการ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพสูง เที่ยงตรงต่อจรรยาบรรณ ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตย ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร นำไปสู่การพัฒนาสังคมในยุคที่มีผู้สูงวัย มากกว่าประชากรในวัยทำงาน สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ประวัติ
  • 7 มกราคม 2496
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
  • ประกอบวิชาชีพทนายความมากว่า 40 ปี มีความสามารถในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำมาปรับใช้กับ
  • ข้อกฎหมาย และผลักดันให้เกิดนวตกรรมทางกฎหมายให้เหมาะสมกับยุคสมัย
  • มีความเข้าใจคดีด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิผู้ด้อยโอกาส สิทธิผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ
  • คณะกรรมการช่วยเหลือด้านคดีของสภาทนายความ
  • กรรมการในหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค