รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นางเรืองรวี พิชัยกุล
(ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ)
เป้าหมาย

การเกิดขึ้นขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มิได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือความต้องการของปัจเจกบุคคล แต่เกิดจากการต่อสู้ของประชาชนจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องสิ่งที่ถูกต้องให้พ้นวิกฤติจากความไม่ชอบธรรมและอำนาจนิยม

จากฐานคิดดังกล่าว ส,ส.ท. จึงเป็นความหวังของข้าพเจ้าและทุกคนรวมทั้งคนที่มีอำนาจน้อย เสียงเบาหรือแม้แต่คนที่ไม่มีเสียงเลย ที่จะได้มีส่วนร่วมทำให้ ส.ส.ท. ยึดมั่นในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค การไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอคตินานาประการ และนำเสนอแนวคิดประชาธิปไตยควบคู่กับคุณค่าสิทธิมนุษยชน กติกาและมาตรฐานสากล เช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ที่ประเทศไทยควรแสดงบทบาทเป็นผู้นำร่วมกับประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกในการจัดการลดความเหลื่อมล้ำ ลดความขัดแย้ง ส่งเสริมสันติภาพ และสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ใส่ใจและส่งเสริมให้คนในสังคมมีทัศนคติใหม่ที่เป็นบวกต่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ขาดโอกาส ผู้คนที่มีความคิดที่แตกต่างหลากหลาย และผสมผสานมุมมองมิติหญิงชาย (Gender Perspective) ในการให้พื้นที่เพื่อแสดงความคิดเห็น ความเรียกร้องต้องการอย่างเสมอภาค

และจากการที่ ส.ส.ท. เป็นอิสระจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ จึงเป็นโอกาสดีที่จะเป็นผู้ริเริ่มเปิดให้คนทุกกลุ่มได้เสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางความคิดและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เสมือนห้องทดลองทางสังคม รวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือกับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังสร้างผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบให้กับทุกคนและสรรพสิ่งบนโลกใบนี้

ประวัติ
  • 8 กรกฎาคม 2499
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์/รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์
  • ผู้จัดการโครงการนักฝึกอบรม
  • ที่ปรึกษาองค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ
  • เชี่ยวชาญการออกแบบ บริหาร ดำเนินโครงการและติดตามประเมินผลโครงการให้ทุน (Grant) ในประเด็นการส่งเสริมประชาธิปไตย คุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การสร้างสันติและแก้ไขความขัดแย้ง