รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
รศ. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
(ประธานกรรมการนโยบาย)
ประวัติ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Stanford University สหรัฐอเมริกา 2521
ประสบการณ์
 • มีความสนใจและมีประสบการณ์งานศึกษาวิจัยและงานพัฒนาชนบท
 • ระหว่างดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางการเมืองเช่น สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • เคยทำรายการโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยม ล้วนเป็นรายการส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย เช่น “เวทีชาวบ้าน”, “มองต่างมุม”, “ฃอคิดด้วยฅน”, “นักสำรวจ” ฯลฯ
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) – ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการสร้างระบบรองรับสังคมสูงวัย
 • กรรมการบริหาร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (กรรมการอิสระ) (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) ปี 2550
 • ทำวิจัยเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตร สินเชื่อในชนบท ทำงานพัฒนาชนบท ร่วมโครงการต่างๆ ในภาคอีสาน และสอนวิชาพัฒนาชนบทไทย
 • ทำรายการโทรทัศน์สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย เช่น “เวทีชาวบ้าน”, “มองต่างมุม”, “ฃอคิดด้วยฅน” และอื่นๆ รวมทั้งรายการเด็ก “นักสำรวจ” ที่ให้สาระความรู้กับเด็กและเยาวชน
 • กรรมการและดำเนินงานมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง 2543 – 2549)
 • ประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.2550) – ประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน